Specializace

 Vedení účetnictví, správné výkaznictví a daňové poradenství je v současné době jednou z nejdůležitějších oblastí služeb pro podnikatele, obchodní společnosti i občany.

Časté změny zákonů způsobují nebezpečí, že specialisté firem přehlédnou nebo si nesprávně vysvětlí význam některého ustanovení zákona a následný dopad do financí firmy je vždy nepříjemný, zvláště má-li i trestní následky. Toto nebezpečí je tedy mnohem výhodnější převést na odbornou firmu, která pak postupuje odborně dle příslušných zákonných ustanovení.

Hlavní oblastí spolupráce s klientem je průběžné poradenství, kde jednotliví pracovníci klienta včetně vrcholového managementu mají možnost průběžně konzultovat své názory se stanovisky a způsobem řešení konkrétních problémů daňovým poradcem, auditorem nebo ekonomickým specialistou a zajistit tak optimalizaci ekonomiky firmy s důrazem na optimalizaci daňové odvodové povinnosti. Současně tak dochází ke zvyšování kvalifikace pracovníků přímo v konkrétních praktických problémových situacích, které obvykle nejsou na různých školeních podrobně rozebírány.

Nezbytnou součástí spolupráce je tedy řešení konkrétních účetních a ekonomických problémů se zaměřením na daňové dopady, respektive způsob vedení účetní a podrozvahové evidence s přihlédnutím k postupům účtování, a přílohy č. 2 k opatření FMF čj. V/20 100/1992 v platném znění, článek III, odstavec f), případně i vypracování zprávy auditora.

Naším dalším cílem je odborné zastupování klienta před správcem daně, především před pracovníky finančního úřadu a finančního ředitelství, včetně zpracování daňového přiznání k dani z příjmů právnických, respektive fyzických osob (komplementáři, společníci v.o.s.).

Významnou oblastí našich služeb je zhodnocení podnikatelských záměrů, případně jejich tvorba, a to jak pro potřeby klienta, tak pro potřeby ostatních subjektů, nejčastěji bankovních ústavů.

Profesní spolupráce je realizována smlouvami o společné činnosti s partnery z právní oblasti, daňového poradenství, auditorské činnosti a specializovaných ekonomických profesí.